header

Medlemsinformation

Inträde i Orden

Ny Medlem av Innocence Orden, att recipiera vid Solenne Dag, föreslås skriftligen av Fadder, vilken skall vara registrerad Medlem av Orden. Skriftlig recipiendanmälan lämnas inför firandet av Solenne Dag.
Medlemsavgiften är 200 SEK från och med 2016.

Inträde i Högre grad

Inträde till Ledamot av högre grad kan vinnas av Medlem som uppfyller villkoren för Högre grad och som efter skriftlig hemställan prövats i Allmänna Conclaven.

Utträde ur Orden, uteslutning

Medlem som på grund av personliga skäl ej anser sig kunna kvarstår som Medlem, insänder skriftligen framställan om utträde till kanslern genom Ordens kansli. Efter särskilt beslut översänds skriftlig bekräftelse på utträde ur Orden.

Medlem som trots påminnelser ej betalt sin årsavgift under tvenne år utesluts ur Orden. Personuppgifterna utgår ur Matrikeln. Ingen Ordensinformation som Innocence Nytt och Matrikeln sänd ut. Ingen kallelse till Solenne Dag utgår.

Återinträde i Orden

Före detta Medlem som önskar återinträde i Orden tar personligen kontakt med kanslern genom Ordens kansli och begär att få återinträda. Efter särskilt beslut översänds handling för återinträde och underlag för inbetalning av tvenne årsavgifter. När avgifterna är erlagda och nytt medlemsnummer registrerats är återinträdet klart.